boomeffectanalyse

Informatie over het uitvoeren van een Boom Effect Analyse

Reclame

vta-controle

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom regelmatig en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een boomveiligheidsinspecteur. Indien er tijdens een vta inspectie gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s in beeld te brengen. Boomcontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Een VTA controle is een methode om bomen te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidscontroleur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. In de dagelijkse praktijk is er onderscheid tussen: · Algemene zorgplicht door middel van een Boom Veiligheids controle of Visual Tree Assesment. · Periodieke controle voor bomen met een verhoogde gevaarzetting. · Onderzoeksplicht voor bomen met een gebrek om zodoende het risico te minimaliseren. Zorgplicht In Nederland heeft u als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie blijft door onderhoud en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het is dus verstandig om uw bomen periodiek te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongelukken te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat. Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het potentiële risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom. De gevaarzetting hangt af van bijvoorbeeld de locatie. Staat de boom langs een drukke hoofdweg. Bij voorzienbare, grote schade of letsel is sprake van verhoogde zorgplicht. Vooral de frequentie van de boomveiligheidscontrole moet dan omhoog. Ook is het beter om bijvoorbeeld bij de verhoogde frequentie de controle steeds in een ander deel van het seizoen te laten plaatsvinden. Als de boom in het blad staat, kan je goed de conditie beoordelen. In de herfst laten veel houtrot veroorzakende zwammen zich zien. Dat is dan ook een indicator dat er iets mis is wat nader onderzoek nodig maakt. Hoe werkt een Visual Tree Assessment? 1. Een boomveiliheidsinspecteur voert een visueel onderzoek uit en inventariseert de zichtbare kenmerken. Hierbij wordt onder meer gelet op de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op mechanische gebreken, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van potentiële problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase. 2. Als er waarneembaar vermoedens zijn van een gebrek op basis van de waargenomen symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een nader onderzoek. 3. Indien er een belangrijk defect geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en de nadere maatregelen beschreven met een advies voor een te neme beheermaatregel van de boom.. Categorie inspectie 1. Bomen zonder geconstateerd verhoogd risico. 2. Risicobomen, na ingreep een boom zonder verhoogd risico. 3. Risicoboom, maar na een ingreep een attentieboom. 4. Risicoboom, nader onderzoek noodzakelijk. 5. Attentieboom, geen verhoogd risico, maar wel jaarlijkse controle noodzakelijk. 6. Risicoboom, verhoogd geconstateerd risico, kappen noodzakelijk (een controleur kan dit niet beoordelen en zal voor categorie 4 kiezen). Beheer Uit nader onderzoek na de boomveiligheidscontrole komen nadere beheersmaatregelen · Kappen van de bomen. · Beheermaatregel uitvoeren, zoals wegnemen van dood hout, stabilisatie van de kroon en het wegnemen van plakoksels. · Nader onderzoek door een boomonderzoeker (adviseur of inspecteur) laten uitvoeren. VTA controle laten uitvoeren Jansen boomverzorging kan deze VTA inspectie en indien nodig nader onderzoek voor u uitvoeren.

Boom Effect Analyse

Bomen Effect Analyse Wat is een boom effect analyse? Als er gebouwd wordt rond bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de openbare ruimte in de nabije omgeving van de bomen. Dit kan zowel een tijdelijke als een permanente verandering zijn. Werkzaamheden rondom de boom zijn van invloed op de bovengrondse en ondergrondse groeiplaats van bomen. De plaats waarin u woont kan dan vragen of u een Bea wilt laten opstellen. De Bomen Effect Analyse wordt ook wel afgekort met de letters BEA. Waarom is een Bomen Effect Analyse nodig? De Boom Effect Analyse (BEA) kan tevens voor één boom als voor meerde bomen uitgevoerd worden. De BOMEN EFFECT ANALYSE is toepasbaar bij alle projecten en plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan: - Bouwen van een veranda - Sloop - Functieverandering - Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver) Wat kost een BEA? Dat ligt helemaal aan het project Het projectplan houdt in, alle voorgenomen werkzaamheden zoals onder andere de bouw van appartement of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden. Wat is een richtlijn Bomen Effect Analyse (BEA) ? Omdat de uitgevoerde BEA’s in de praktijk nogal eens verschilden in de uitvoering en kwaliteit is de richtlijn Boom Effect Analyse opgesteld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van de Boom Effect Analyse hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse). Hoe is deze richtlijn Bomen Effect Analyse opgebouwd? De richtlijn Boom Effect Analyse is een beschrijving hoe de beoordeling van de verwachte effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontworpen waarmee de effecten van de voorgenomen activiteiten op de bomen en de perspectieven om de boom te behouden, nauwlettend geinspecteerd en onderbouwd wordt. De vraag of behoud van de boom mogelijk is bestaat uit twee deelvragen: - Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de boom mogelijk? - Is behoud van de functie of waarde van de bomen mogelijk? Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de bomen. Daarom is goed onderzoek en vakwerk nodig om een onderbouwd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag help ik u door het uitoeren van een BEA en advies op maat. De kwaliteit van de boom in kaart brengen is nodig om de BOOM EFFECT ANALYSE te kunnen beantwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assesement) methode. Daarnaast is ook aanvullend onderzoek nodig naar ondermeer: - Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc. - Wortelpakket - Grondwaterstanden - Bodemgesteldheid - Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc. Na uitvoering van het onderzoek wordt alles in een heldere rapportage omschreven. Hiervoor hanteert Jansen boomverzorging de nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse. Hoe is een Bomen Effect Analyse opgebouwd? Iedere Boom Effect Analyse die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn Bomen Effect Analyse bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies. Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) breng ik voor u de kansen en knelpunten in kaart. De inhoudsopgave met de bouwstenen van een Boom Effect Analyse is als volgt opgebouwd: Voorstudie Aanleiding opstellen BEA Bouwsteen 1 Uitgangspunt project Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag Bouwsteen 3 Functie of waarde boom Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek Bouwsteen 4 Kwaliteit boom Bouwsteen 5 Ruimtestudie Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk? Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik Bouwsteen 9 Impact uitvoering Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven. Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten Bouwsteen 11 Randvoorwaarden Bouwsteen 12 Alternatieven